หน้าแรก  |  ที่มาของโครงการ  |  วัตถุประสงค์  |  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  |  FAQ  |  ติดต่อเรา    
  22 ตุลาคม 2559
 
รหัสผู้ใช้ 
  รหัสผ่าน 
       
 
 
  ลงทะเบียนใหม่ (ผู้ประกอบการ)
ลืมรหัสผ่าน คลิก ที่นี่
 
 
     
 จำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามตำแหน่งงาน  
 จำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามภูมิภาค  
 จำนวนผู้ฝากประวัติจำแนกตามสาขาวิชา  
 จำนวนการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน  
 
     
 
เดือน ตุลาคม 2559
ไม่มีข้อมูลปฏิทินการรับปริญญา !
 
รายละเอียด >>>
 
     
 
     
 สถานภาพการทำงานของบัณฑิต ปี 2557  
 จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำจำแนกตามสาเหตุ ปี 2557  
 การมีงานทำของบัณฑิตจำแนกตามอาชีพ/หน่วยงาน ปี 2557  
 ระยะเวลาการได้งานของบัณฑิต ปี 2557  
 ความพอใจในการทำงานของบัณฑิต ปี 2557  
     
 
     
     
       
 

 
  ประเภทงาน
 
  จังหวัด
  เลือกจังหวัด
  คำที่ต้องการค้น (เกี่ยวกับอาชีพ)
    
      สืบค้นโดยละเอียด >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
   
   
   
   
   
   
     
 
  การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Browser เป็น Internet Explorer 6
และขนาดความกว้างหน้าจอ เป็น1024 x 768 pixels
   @2007 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน้าหลัก | ติดต่อเรา